Wij werken volop aan onze nieuwe website, lees hier meer over onze rebranding.

Moyaert & Co BV
Industriezone Noord
Szamotulystraat 8
B-8700 Tielt

T.: 051 40 40 73
F.: 051 40 07 74
M.: info@moyaert.be

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA MOYAERT
SZAMOTULYSTRAAT 8 8700 TIELT
833.237.126

 

DEFINITIE: “Aangetekende Klachtenbrief”: een aangetekend schrijven met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer, en/of nummer van de bijzondere overeenkomst en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van het materiaal en/of de dienstenprestatie, en een gedetailleerde

opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek.

1. TOEPASBAARHEID Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte bij BVBA MOYAERT.be (“MOYAERT”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen MOYAERT en de Klant, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van MOYAERT; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) artt. 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht.
MOYAERT wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die MOYAERT uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij latere bestellingen.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling.
Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op MOYAERT.
2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING MOYAERT kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van MOYAERT vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.
Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is MOYAERT in rechte te verbinden de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra MOYAERT met de uitvoering van de order een aanvang maakt.
3. PRIJS Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt. Prijzen opgenomen in offertes gericht aan consumenten zijn BTW inclusief, alle andere prijzen zijn BTW exclusief.
Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, gelijkaardige projecten.
Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Klant: prijzen van verpakking, transport- en verplaatsingskosten, portkosten, voor wat betreft het plaatsen van poorten de afwerking binnenin waaronder het afkitten met elastische voeg, werfvergaderingen, kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, invoerrechten, heffingen, en belastingen.
Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van MOYAERT, en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.
Alle gepresteerde werkuren vanaf de aankomst tot vertrek op de werf worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud: (louter exemplatieve opsomming) verplichte opleiding aangaande veiligheidsinstructies, niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen als omschreven in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, agressie op de werf, etc.
Alle prijzen m.b.t. de levering van diensten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren en tijdens het officieel bouwverlof zijn hogere prijzen van toepassing. Valutaschommelingen, evenals verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de zaken, geven MOYAERT de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.
4. LEVERING, OPHALING EN INSTALLATIE Indien de Partijen overeenkomen dat MOYAERT of een door haar aangeduide derde goederen levert buiten de onderneming van MOYAERT, reizen de goederen voor rekening en op risico van de Klant.
De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen MOYAERT en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. Gedeeltelijke uitvoering of levering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg.
De verbintenissen van MOYAERT beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van het lastenkohier (plannen en specificaties) en order, voor zover dit bij het afsluiten van de overeenkomst werd vastgelegd. Indien het gaat om uitvoering volgens een uitsluitend door de Klant opgesteld plan en berekening, blijft de verantwoordelijkheid van MOYAERT beperkt tot de strikte uitvoering volgens specificatie van deze plannen.
Behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen partijen is de aanwezigheid van MOYAERT op de werfvergaderingen niet vereist.
Indien de partijen overeenkomen dat de Klant de goederen komt ophalen, dient de Klant de verkochte zaken zelf en op eigen kosten op te halen op de door MOYAERT aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per week.
Indien de partijen overeenkomen dat de Klant de installatie zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op het risico van de Klant. MOYAERT kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor eventuele schade die voortvloeit uit een foutieve installatie.
5. RISICO Het risico op de geleverde en opgehaalde zaken gaat over op de Klant op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
6. INFORMATIE, STALEN EN MODELLEN De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die MOYAERT op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.
7. KWALITEIT EN MATEN Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, levert MOYAERT zaken van een kwaliteit en omschrijving die gebruikelijk zijn.
MOYAERT is geen tekenbureau, eventuele vragen m.b.t. plannen/berekeningen moeten worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd architect/tekenbureau.
Wanneer panelen, delen van panelen van poorten, screens of rolluiken worden vervangen naar aanleiding van onderhoud of herstelling, gelden eventuele kleurverschillen niet als non- conformiteit.
8. GARANTIE, KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID De Klant moet direct bij de ophaling, levering, installatie, herstel en/of onderhoud van goederen een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze zaken te aanvaarden als overeengekomen.
De Klant moet de zaken en/of geleverde prestaties binnen de 24 uur na levering grondig keuren. Het in gebruik nemen van het materiaal wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als oplevering van de geleverde prestaties en goederen.
De Klant verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de zaken te beroepen, indien hij MOYAERT niet via Aangetekende Klachtenbrief binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken op de hoogte brengt. De Klant verliest in iedere geval het recht zich op de non- conformiteit of het gebrek te beroepen, indien hij MOYAERT niet ten laatste binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum der eindfactuur op zulke wijze op de hoogte brengt.
MOYAERT is in geen geval aansprakelijk voor de verkeerde aanwending van de verkochte zaken, de door de Klant of derden toegebrachte schade en/of het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.
In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal MOYAERT naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige prestaties/zaken of delen van zaken vervangen; of (2) de non-conformiteit of het gebrek vergoeden. Indien MOYAERT besluit de non- conforme of gebrekkige prestaties/zaken of delen van zaken te vervangen of herstellen, zullen de desbetreffende werkzaamheden enkel worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur, met uitsluiting van zaterdag, zondag, feestdagen en het officieel bouwverlof. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de Klant.
Onmiddellijk na de eventuele vervanging van gebrekkige prestatie/zaken of delen van zaken, moet de Klant de hierboven omschreven verificatieprocedure opnieuw correct en volledig naleven, met dien verstande dat de hierboven omschreven garantietermijnen worden aangepast conform de garantietermijnen die aan MOYAERT werden toegekend door de leverancier(s) van de vervangen zaken of delen van zaken. Deze aangepaste garantietermijnen gelden enkel m.b.t. de vervangen zaken of delen van zaken. De garantie betreft enkel en alleen het gratis omruilen van het product binnen de afgesproken termijn. Dit geld niet op werkuren of verplaatsingskosten. Download onze CE keuring via onze site wat betreft de inhoud van gebruik van het toestel en de garantiebepaling.
MOYAERT is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag overstijgt. De Klant mag in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan.
MOYAERT behoudt zich het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. De vrijwillige reactie van MOYAERT op een laattijdige of gebrekkige kennisgeving creëert geen enkel recht in hoofde van de Klant.
Klachten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn.
De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
Onderhoud en herstelling, buiten de hiervoor beschreven voorwaarden en termijnen, kan worden overeengekomen in een aparte onderhoudsovereenkomst.
De in dit artikel omschreven garantieclausule doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die aan de Klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen.
9. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT De Klant draagt de verantwoordelijkheid om:

 • de toegang waaraan de werken worden uitgevoerd volledig af te sluiten, en dit gedurende de volledige duurtijd van de werken;

 • de eventuele vloer- en betegelingswerken af te ronden: het plaatsen van poorten kan enkel gebeuren op een afgewerkte vloer en niet op basis van een theoretisch aangegeven pas of vloerniveau;

 • een elektrische voeding te voorzien van 230 V 3 fazen 15 Amp., en dit niet verder dan 5 meter van de uit te voeren werken;

 • de nodige heftoestellen en/of stelling ter beschikking te stellen;

 • eventuele plannen en berekeningen ter controle voor te leggen aan een daartoe bevoegd architect/tekenbureau

 • de veiligheid op de werf te garanderen

 • MOYAERT voorafgaand aan de levering van producten of diensten, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan de producten of diensten dienen te voldoen in het land van levering/uitvoering, indien dit land niet België is.

 • [...]

Indien de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt MOYAERT zich het recht voor de werken (tijdelijk) te onderbreken. De kosten verbonden aan deze onderbreking worden aanzien als een oponthoud in de zin van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, en gefactureerd aan de klant. Deze kosten hebben ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde uren, extra transport- en verplaatsingskosten, etc.
Werken uitgevoerd op een theoretisch pas en vloerniveau, gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid en op het risico van de Klant.
10. OVERMACHT EN HARDSHIP MOYAERT is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

In geval van overmacht of hardship kan MOYAERT naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan MOYAERT de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.
Onder overmacht en hardship worden onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, fille, etc.

11. FACTUUR EN BETALING De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk overmaken. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MOYAERT. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn MOYAERT in rechte te verbinden zijn geldig. MOYAERT behoudt zich het recht voor zhaar werkzaamheden te staken zolang de Klant voornoemde betalingsverplichting niet volbrengt.
Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag:

 • geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10 %;

 • is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), onverminderd het recht van MOYAERT om hogere schade te bewijzen;

 • is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

 • worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van MOYAERT op de Koper onmiddellijk opeisbaar;

 • heeft MOYAERT het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

  Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) rente; (5) hoofdsommen.
  12. ANNULATIE Ingeval een order door de Klant wordt geannuleerd, is laatstgenoemde gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van de totale koopsom, onverminderd het uitdrukkelijke recht van MOYAERT om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.
  13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De eigendomsrechten op de verkochte zaken gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.
  De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde zaken veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om MOYAERT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  Voorts verbindt de Klant zich om de onbetaalde zaken te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen m.b.t. zaken die nog steeds tot de eigendom van MOYAERT behoren, komen toe aan MOYAERT. De Klant verleent MOYAERT de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen van voornoemde verzekeringen.
  Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of MOYAERT vermoedt dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Koper op eerste en eenvoudig verzoek van MOYAERT de zaken op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan MOYAERT terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tot gevolg.
  14. NETTING In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen MOYAERT en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen MOYAERT en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
  15. OPSCHORTING EN ONTBINDING In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt MOYAERT zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van MOYAERT om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
  16. PERSOONSGEGEVENS De Klant geeft aan MOYAERT de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door MOYAERT aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen MOYAERT en de Klant. De Klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegeven vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van MOYAERT meer wenst te ontvangen, dient de Klant MOYAERT hiervan op de hoogte te brengen.
  De Klant geeft aan MOYAERT de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde en/of geïnstalleerde zaken te gebruiken voor : (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van MOYAERT, publicatie in folders, etc.
  17. GESCHILLEN Alle geschillen tussen MOYAERT en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van MOYAERT.
  18. TAAL De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.moyaert.be.